• Brett sortiment
 • Storlek 34–62
 • Personlig service

INTEGRITETSPOLICY

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på Klingel. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt köp när du handlar hos oss och även ditt konto (Mina sidor) om du valt att ha ett sådant. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att utnyttja de funktioner du ges tillgång till vid skapandet av kontot. Vi gör det också för att kommunikation och erbjudanden från oss ska bli så relevanta och intressanta som möjligt. Det vill säga att när vi kontaktar dig via e-post, SMS, telefon och post ska vårt erbjudande vara baserat på din köphistorik och varor du faktiskt visat intresse för.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Klingel Sverige, Mail Order Finance GmbH, Tyskland, filial, med organisationsnummer 516403-3879 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och identifierar dig, skapar och använder ett konto samt när du får nyhetsbrev, SMS-utskick, postala utskick, telefonsamtal, information eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast på integritet@klingel.se. Vår postadress är Klingel, Box 5356, 402 28 Göteborg och om du vill ringa oss gör du det på telefonnummer 0774-44 44 00.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • administrera ditt köp när du handlar hos oss
 • administrera ditt konto (Mina sidor) om du valt att skapa ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt kundkonto
 • skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post
 • ge dig relevanta erbjudanden via telefon
 • ta fram anpassade och för dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik och de varor som du har visat intresse för, t.ex. genom att klicka på dem i vårt nyhetsbrev eller SMS-utskick
 • följa gällande lagar och regler
 • erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt.

Vi på Klingel anstränger oss för att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter? Då kan du läsa om detta i PDF:en nedan. Där beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Här kan du läsa detaljerat om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy - PDF

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

För att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa tjänster och för att det ska vara möjligt att ingå avtal med Klingel krävs det att du tillhandahåller oss vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig kan vi t.ex. inte leverera dina varor.

Om du inte tillhandahåller den information som krävs för en behandling som vi gör med stöd av ditt samtycke kommer vi inte kunna behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få nyhetsbrev, SMS-utskick och postala utskick som innehåller information och erbjudanden till dig under längre tid än den period vi annars skickar dig information (se nedan).

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Klingel. Dina personuppgifter kan dock delas utanför Klingel om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna få hjälp med sådant som inte är vår kärnverksamhet och därmed kunna erbjuda dig bra priser på våra varor.

Här listar vi mer i detalj hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:

 • Vi delar dina personuppgifter med vår externa kundtjänst för att kunna upprätthålla god kundservice gentemot dig.
 • För att kunna sälja varorna du vill köpa delar vi dina personuppgifter med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ du valt. Beroende på vilket betalningsalternativ du valt kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av leverantören samt hur dessa behandlas.
 • Vi delar dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna till dig eller åter till oss om du ångrar dig eller reklamerar ditt köp eller vill byta någon vara. Detta gör vi dels för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och dels för att kunna skicka information till dig om att dina varor finns tillgänglig för uthämtning.
 • Vi delar ditt personnummer med en leverantör som hjälper oss säkerställa att de kontaktuppgifter vi har till dig är korrekta.
 • Vi delar din köphistorik med den leverantör vi använder för att analysera hur vi ska förbättra våra tjänster och vårt erbjudande till våra kunder.
 • Om du inte betalar i tid delar vi dina personuppgifter med någon av de leverantörer som vi använder oss av för att driva in betalningen.
 • Vi delar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföring med de tryckerier och fraktbolag vi använder oss av.

Klingel delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Klingel behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen i enlighet med förutsättningarna enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vi delar vissa personuppgifter med amerikanska personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning genom att de tillhandhåller IT-tjänster till oss. Dessa företag är Privacy Shield-certifierade. Enligt ett beslut av Europeiska kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka till USA:s handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

 • om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
 • om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • om du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta
 • om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
 • om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Klingel raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

 • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta)
 • behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna
 • du har invändningar mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning – inbegripet profilering (läs mer om när detta sker i tabellerna i PDF:en här: Integritetspolicy - PDF). Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:

 • behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
 • behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

INFORMATION OM COOKIES PÅ KLINGEL.SE

På Klingel arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vår webbutik för att du som besökare skall få en så bra upplevelse som möjligt. För att underlätta detta arbete använder vi s.k. cookies. Genom att vi skickar cookies till din webbläsare kan vi samla in anonym information om ditt besök på klingel.se. Denna automatiskt insamlade information använder vi sedan bland annat för att förbättra funktioner i webbutiken, underlätta beställningshanteringen och för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden och information om produkter som du visat intresse för. Observera att cookies inte samlar in någon information om eller kopplingar till personnummer, namn, adress eller andra personliga uppgifter.

Hur används cookies på klingel.se?

När du besöker Klingel.se skickas en textfil (cookie) som lagras i din webbläsare.
Vi använder session-cookies för att säkerställa att webbsidorna fungerar som de ska under ditt besök på vår webbplats. Session-cookies gör det exempelvis möjligt att spara artiklar du lagt i din varukorg, i din minneslista eller ordersedel så att du inte förlorar informationen varje gång du byter webbsida. En session-cookie försvinner när du stänger webbläsaren.

Vi använder också cookies för att se hur våra besökare hittar till vår webbshop. Denna typ av cookie samlar enbart in sådan information som gör det möjligt för oss att fastställa om besökaren kommit till sidan via särskilda länkar, nyhetsbrev eller annan marknadsföring. Informationen sparas i regel max 30 dagar och används för sammanställning av statistik om olika marknadsföringsaktiviteter.

Klingel.se använder även cookies för att göra vår marknadsföring så relevant som möjligt för dig som besökare. För detta ändamål tillåter vi även vissa samarbetspartners att placera cookies i din webbläsare när du besöker klingel.se. Ett exempel kan vara att du besökt vår webbutik och tittat på en speciell produkt. Informationen skickas via cookies till vår samarbetspartner (t ex Google) som sedan kan visa dig annonser med just denna produkt på andra webbplatser som du besöker på internet. Notera att även dessa cookies bara samlar in anonym information och att inga personliga uppgifter skickas vidare till tredje part. Vill du inte se våra annonser efter ett besök på webbplatsen, kan du gå in under säkerhetsinställningarna i din webbläsare och välja att rensa cookies eller helt stänga av dem.

Vår webbsida använder sig av Userlike, ett livechattprogram från Userlike UG. Userlike använder sig av "cookies" vilket är textfiler placerade på din dator som möjliggör personlig chat på den här webbsidan. Den insamlade datan kommer inte att användas för att identifiera webbsidans besökare personligen och slås inte ihop med personligt identifierbar information om pseudonymens ägare.

Vanliga frågor om cookies

Vad är cookies egentligen?

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras i din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som är installerad på din dator och som du använder när du besöker vår webbplats.
Automatiskt insamlade data omfattar aldrig någon information om eller kopplingar till personnummer, namn, adress eller annan personlig information.

Måste man acceptera cookies?

Om du vill undvika cookies kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar.
Observera dock att många av våra tjänster bara fungerar om din webbläsare accepterar cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan du fortfarande besöka vår webbshop, men du kan inte logga in eller handla.

Finns det några risker med cookies?

Man hör ibland rykten om att cookies skulle vara farliga för användarens dator. Cookies är dock inget annat än enkla textfiler och kan inte göra något annat än att samla in information från din webbläsare. Varje webbserver kan bara läsa de cookies som den själv skickat ut.

Cookies kan inte:

 • överföra virus till din dator
 • användas för att ”spionera” på din dator (dvs. läsa eller hämta information som du lagrat på datorn)
 • användas för att skicka e-post utan din tillåtelse

Kan jag säga nej till cookies?

I de flesta webbläsare kan du välja att blockera användningen av cookies. Du kan också radera enskilda cookies som finns på din dator om din webbläsare tillåter detta. Detta görs i själva webbläsaren under menyval "Inställningar". Tyvärr är det inte möjligt att ge en generell beskrivning för hur det går till, eftersom varje webbläsare fungerar olika. För att få hjälp kan du vända dig till direkt till företaget som står bakom din webbläsare, t ex Microsoft för Internet Explorer eller Mozilla för Firefox.
Läs gärna mer om cookies och lagen om elektronisk kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats.

Remarketing

Vår webbplats använder sig av re-marketing vilket innebär att vi har möjlighet att visa relevant information för rätt person i våra onlinekampanjer. Exempelvis kan vi visa annonser med produkter som du just tittat för att annonserna ska vara så relevanta som möjligt för användaren. Informationen är helt anonym vilket innebär att ingen personlig information sparas. Detta innebär att:
Tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, visar våra annonser på andra webbplatser på internet
Tredjepartsleverantörer, t.ex. Google, använder cookies för att för att visa annonser utifrån våra besökares tidigare besök på vår webbplats.
Du kan enkelt stänga av detta genom att stänga av cookies i din webbläsare.

DATASÄKERHET OCH DATAÖVERFÖRING MED SSL

SSL-kryptering

Säker dataöverföring är naturligtvis viktigt både för dig som kund och för oss, som värnar om din säkerhet när du handlar i vår webbshop. Därför överförs många av de personuppgifter du anger i våra formulär med så kallad SSL-kryptering. SSL står för Secure Socket Layer och är en krypteringsteknik som säkerställer att dina uppgifter överförs säkert och skyddas mot obehöriga ingrepp.

Du ser att anslutningen är säker genom att:

 • Adressen i webbläsarens adressfält börjar med "https://..." istället för "http://..."
 • I nedre kanten på webbläsaren kan du se ett låst hänglås

Mer information om vårt SLL-certifikat får du genom att dubbelklicka på den lilla hänglåssymbolen i nederkanten av webbläsaren.

Sociala plugin-program och Facebook-pixel: Facebook, Pinterest och Instagram

På vår webbsida använder vi plugin-program och Facebook-pixeln från de sociala nätverken Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) och Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA). Ditt besök på vår webbsida kan därför spåras av Facebook och/eller Pinterest och/eller Instagram och sammankopplas med ditt användarkonto på respektive socialt nätverk, även om du inte aktivt använder funktionerna för plugin-programmen eller Facebook-pixeln (t.ex. för s.k. retargeting). Om du har ett konto på Facebook och/eller Pinterest och/eller Instagram, kan du använda dessa sociala plugin-program och på så sätt dela information med dina vänner och även länka innehåll från våra sidor på respektive socialt nätverk.

Klingel Sverige/K-Mail Order GmbH & Co. KG har inget inflytande över innehållet i plugin-programmen eller Facebook-pixeln, eller över informations- och dataöverföringen till Facebook och/eller Pinterest och/eller Instagram eller användningen av de data som samlas in via de sociala nätverken. Ansvaret för att dataskyddet garanteras ligger på respektive leverantör.

För detaljerad information om insamlade data, rörande ändamål, typ och omfång, samt ytterligare behandling och användning av insamlade data via Facebook, Pinterest och Instagram samt inställningsmöjligheter för skydd av dina rättigheter och din personliga integritet hänvisar vi till respektive leverantörs dataskyddsinformation:

Datapolicy för Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Datapolicy för Pinterest: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy
Datapolicy för Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy

Om du inte vill att Facebook och/eller Pinterest och/eller Instagram ska sammankoppla den information som samlas in om ditt besök på vår webbsida med ditt användarkonto på respektive socialt nätverk, måste du logga ut från Facebook, Pinterest och Instagram samt radera cookies innan du besöker vår webbsida.