INTEGRITETSPOLICY

Att skydda våra kunders personliga integritet är något vi värnar om på Klingel. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi använder och sparar din personliga information – och varför vi gör det.
 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Kunna administrera ditt köp när du handlar hos oss och även ditt konto (Mina sidor) om du valt att ha ett sådant. Exempelvis så att du ska ha möjlighet att utnyttja de funktioner du ges tillgång till vid skapandet av kontot. Vi gör det också för att kommunikation och erbjudanden från oss ska bli så relevanta och intressanta som möjligt. Det vill säga att när vi kontaktar dig via e-post, SMS, telefon och post ska vårt erbjudande vara baserat på din köphistorik och varor du faktiskt visat intresse för.
 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flertalet rättigheter enligt GDPR bland annat rätten att alltid invända mot marknadsföring.
 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Klingel Sverige, Mail Order Finance GmbH, Tyskland, filial, med organisationsnummer 516403-3879 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du handlar hos oss, när du besöker oss online och identifierar dig, skapar och använder ett konto samt när du får nyhetsbrev, SMS-utskick, postala utskick, telefonsamtal, information eller annan marknadsföring från oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss enklast på integritet@klingel.se. Vår postadress är Klingel, Box 5356, 402 28 Göteborg och om du vill ringa oss gör du det på telefonnummer 0774-44 44 00.
 

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

• administrera ditt köp när du handlar hos oss
• administrera ditt konto (Mina sidor) om du valt att skapa ett sådant, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt kundkonto
• skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post
• ge dig relevanta erbjudanden via telefon
• ta fram anpassade och för dig relevanta erbjudanden baserat på din köphistorik och de varor som du har visat intresse för, t.ex. genom att klicka på dem i vårt nyhetsbrev eller SMS-utskick
• följa gällande lagar och regler
• erbjuda funktionalitet på hemsidan så att den är så användarvänlig som möjligt.

Vi på Klingel anstränger oss för att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vill du veta mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter? Då kan du läsa om detta i PDF:en nedan. Där beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Här kan du läsa detaljerat om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy - PDF
 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi och våra samarbetspartners arbetar aktivt med att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi har flertalet IT-system och funktioner som hjälper oss att skydda dina personuppgifter från olovlig eller obehörig behandling. Vidare har vi interna rutiner som säkerställer att inte fler personer än nödvändigt har tillgång till dina uppgifter.
 

Måste du tillhandahålla dina personuppgifter till oss och vad händer om du inte gör det?

För att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa tjänster och för att det ska vara möjligt att ingå avtal med Klingel krävs det att du tillhandahåller oss vissa personuppgifter. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig kan vi t.ex. inte leverera dina varor.

Om du inte tillhandahåller den information som krävs för en behandling som vi gör med stöd av ditt samtycke kommer vi inte kunna behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Ditt samtycke krävs t.ex. om du vill fortsätta att få nyhetsbrev, SMS-utskick och postala utskick som innehåller information och erbjudanden till dig under längre tid än den period vi annars skickar dig information (se nedan).
 

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Klingel. Dina personuppgifter kan dock delas utanför Klingel om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna få hjälp med sådant som inte är vår kärnverksamhet och därmed kunna erbjuda dig bra priser på våra varor.

Här listar vi mer i detalj hur vi kan komma att dela dina personuppgifter:

• Vi delar dina personuppgifter med vår externa kundtjänst för att kunna upprätthålla god kundservice gentemot dig.
• För att kunna sälja varorna du vill köpa delar vi dina personuppgifter med den leverantör som tillhandahåller det betalningsalternativ du valt. Beroende på vilket betalningsalternativ du valt kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av leverantören samt hur dessa behandlas.
• Vi delar dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna till dig eller åter till oss om du ångrar dig eller reklamerar ditt köp eller vill byta någon vara. Detta gör vi dels för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och dels för att kunna skicka information till dig om att dina varor finns tillgänglig för uthämtning.
• Vi delar ditt personnummer med en leverantör som hjälper oss säkerställa att de kontaktuppgifter vi har till dig är korrekta.
• Vi delar din köphistorik med den leverantör vi använder för att analysera hur vi ska förbättra våra tjänster och vårt erbjudande till våra kunder.
• Om du inte betalar i tid delar vi dina personuppgifter med någon av de leverantörer som vi använder oss av för att driva in betalningen.
• Vi delar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföring med de tryckerier och fraktbolag vi använder oss av.

Klingel delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss.

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss.
 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Klingel behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen i enlighet med förutsättningarna enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Vi delar vissa personuppgifter med amerikanska personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning genom att de tillhandhåller IT-tjänster till oss. Dessa företag är Privacy Shield-certifierade. Enligt ett beslut av Europeiska kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka till USA:s handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield.
 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter ovan.

Återkalla ditt samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

• om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
• om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
• om du invänder mot behandlingen förutsatt att vi inte har berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta
• om personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt
• om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Klingel raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) eller annan lagstiftning.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om:

• du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta)
• behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa
• du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna
• du har invändningar mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning – inbegripet profilering (läs mer om när detta sker i tabellerna i PDF:en här: Integritetspolicy - PDF). Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring. Om du invänder mot marknadsföring och/eller profilering kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet) när:

• behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal; och
• behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.