• Brett sortiment
 • Storlek 34–62
 • Personlig service
Denna butik stängs permanent. 😢Läs mer
Denna butik stängs permanent. 😢Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Innehållsförteckning

1 Vi ansvarar för dina personuppgifter

2 Hur säkra är dina personuppgifter hos oss?

3 Vårt dataskyddsombud

4 Vad är obligatoriska uppgifter och obligatoriska fält?

5 För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

5.1 Förfrågningar

5.2 Kvalitetssäkring

5.3 Personligt kundkonto

5.4 Varu- och katalogbeställningar

5.5 Betalningsleverantörer

5.6 Kreditupplysning

5.7 Överföring av personuppgifter till inkassoföretag på grund av obetalda fordringar

5.8 Reklam

5.8.1 E-postreklam/utskick av nyhetsbrev

5.8.2 Marknadsföring via telefon och sms

5.8.3 Reklamutskick per post och kundanalyser

5.8.4 Kundundersökningar om kundnöjdhet

5.8.5 Tävlingar

5.8.6 Dokumentation av samtycken

5.8.7 Lagringstid vid reklam

5.8.8 Ändring av ändamål

5.9 Förlängda lagringstider

6 Rätt att göra invändningar samt återkalla samtycke

6.1 Din rätt att göra invändningar

6.2 Rätt att återkalla samtycke

6.3 Kontaktinformation för invändningar och återkallelse av samtycke

7 Vilka rättigheter har du?

7.1 Rätt till bekräftelse, tillgång och information

7.2 Rätt till rättelse

7.3 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

7.3.1 Förutsättningar för radering

7.3.2 Mer omfattande rätt att bli bortglömd

7.3.3 Undantag för radering

7.4 Rätt till begränsning av behandling

7.5 Rätt till dataportabilitet

7.6 Göra dina rättigheter gällande

8 Vad är cookies och vad används de till?

8.1 Cookies

9 Loggning

1 Vi ansvarar för dina personuppgifter

Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och säkerställa datasäkerheten. För att du ska känna dig säker på att vi behandlar dina personuppgifter korrekt behandlar vi dem under strängt iakttagande av gällande lagstiftning. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som gör dig identifierbar. Vi behandlar endast dina personuppgifter om det finns en rättslig bestämmelse som tillåter detta eller om du har lämnat ditt samtycke till en sådan behandling. Till personuppgifter räknas personnamn, adress, telefonnummer, mobilnummer, födelsedatum, personnummer, leveransadress, e-postadress, kundnummer.

Vi, d.v.s. Klingel Sverige, Mail Order Finance GmbH, Sachsenstrasse 23, 75177 Pforzheim, Tyskland, samt våra samarbetspartner som behandlar dina uppgifter för vår räkning för de ändamål som anges nedan (kallas hädanefter: Klingel eller vi).

Till våra samarbetspartner hör t.ex. tryckerier, lettershops, callcenter, adressleverantörer, internetleverantörer, datacentraler och betalningsleverantörer. Du når oss via ovan nämnda postadress eller via e-post integritet@klingel.se

Det är viktigt för oss att du med hjälp av informationen nedan när som helst kan ta reda på vilka personuppgifter vi samlar in under ditt besök på vår webbplats eller när du använder dig av våra tjänster och erbjudanden, och hur vi sedan behandlar dina uppgifter.

2 Hur säkra är dina personuppgifter hos oss?

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulation, förlust, förstöring samt obehörig åtkomst, samt för att skydda dina rättigheter och säkerställa att tillämpliga dataskyddsrättsliga bestämmelser inom EU och Tyskland uppfylls (artikel 32 i GDPR).

De vidtagna åtgärderna syftar till att garantera att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och med bibehållen integritet, samt till att säkerställa att de system och tjänster som används för att behandla dina personuppgifter är tillgängliga och tål hög belastning på lång sikt. De ska även garantera att dina personuppgifter alltid är tillgängliga och att de snabbt blir åtkomliga igen efter ett fysiskt eller tekniskt fel.

Till våra säkerhetsåtgärder hör även kryptering av dina personuppgifter. När dina personuppgifter överförs till oss genomförs, beroende på använd webbläsare, en kryptering enligt Transport Layer Security (TLSv1.2, RSA2048 Bit).

All information som du anger online krypteras tekniskt innan den överförs. Detta gör att obehöriga inte kan se informationen vid någon tidpunkt.

Vi förbättrar kontinuerligt vår databearbetning och våra säkerhetsåtgärder för att följa den tekniska utvecklingen.

Våra medarbetare har givetvis skrivit på sekretessavtal och förbundit sig att följa dataskyddslagstiftningen.

3 Vårt dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller om datasäkerhet kan du kontakta vårt dataskyddsombud via e-postadressen integritet@klingel.se eller per post: Klingel Sverige, Dataskyddsombud, Box 1011, 851 11 Sundsvall.

4 Vad är obligatoriska uppgifter och obligatoriska fält?

När vissa fält är markerade som obligatoriska och/eller med en asterisk (*) är det föreskrivet i lag eller i ett avtal att dessa uppgifter måste lämnas, eller så behöver vi dessa uppgifter för att kunna ingå ett avtal eller tillhandahålla den önskade tjänsten eller för det angivna ändamålet. Det är självklart upp till dig om du vill lämna obligatoriska uppgifter eller inte. Om dessa uppgifter inte lämnas kan det leda till att vi inte kan ingå ett avtal eller tillhandahålla den önskade tjänsten eller nå det angivna ändamålet.

5 För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

5.1 Förfrågningar

Om du kontaktar oss via något av våra kontaktalternativ (t.ex. via e-post, kontaktformulär, service- och produktomdömen) sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter (e-postadress och/eller kundnummer) samt ditt ärende. Uppgifterna används för att bearbeta ditt ärende och för att kommunicera med dig. Din e-postadress använder vi för att kunna svara på dina e-postmeddelanden (rättslig grund i artikel 6.1 a och b i GDPR). Vid frågor om konkreta beställningar, eller vid önskemål om att vi ska göra något för dig personligen, behöver vi ditt riktiga namn. Vid övriga frågor kan du uppge en pseudonym. Förutsatt att vi inte är skyldiga att spara dina personuppgifter raderar vi dem när ditt ärende är färdigbearbetat.

Vid telefonförfrågningar använder vi, utöver egna medarbetare, även samarbetspartner som hjälper till med vår kommunikation och som tar emot ditt samtal och bearbetar ditt ärende (jfr punkt 5.2). Dessa samarbetspartner har skrivit på ett avtal som gör att de är förpliktade att följa gällande dataskyddslagstiftning.

5.2 Kvalitetssäkring

Vi använder även dina uppgifter för att säkra kvaliteten på våra samarbetspartner och interna medarbetare som hjälper oss med kundkommunikationen. I detta fall genomförs tester med riktiga kunddata och kundfall. Vi använder t.ex. beställningskort som vi har tagit emot, och bearbetar dessa i samband med testsamtal per telefon. Testpersonen simulerar då ett kundsamtal. Vid stöder denna form av personuppgiftsbehandling på vårt berättigade intresse att säkra kvaliteten i vår bearbetning av kundförfrågningar per telefon (artikel 6.1 f i GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna typ av användning av dina personuppgifter, men inte retroaktivt. Detaljerad information om din rätt att återkalla ditt samtycke finns under 6.1

5.3 Personligt kundkonto

Vi behandlar dina obligatoriska registreringsuppgifter för att kunna skapa ett kundkonto och för att du ska kunna använda kundkontot, t.ex. för att se leveransstatus på dina beställningar, annullera en beställning eller kontrollera att dina betalningar har kommit in till oss. För att komma åt ditt kundkonto måste du mata in ditt personliga lösenord. Tänk på att hantera dina inloggningsuppgifter konfidentiellt.

Om du inte längre vill använda ditt konto kan vi radera din onlineåtkomst inom 4 veckor. I så fall skickar du ett meddelande till oss till e-postadress integritet@klingel.se

Du kan när som helst radera ditt kundkonto. Observera dock att om du har gjort en beställning hos oss, så kommer den information som du kan se när du loggar in på ditt kundkonto inte att raderas när kundkontot raderas. Informationen raderas automatiskt när den arkiveringsskyldighet som åligger oss av handels- och skatterättsliga skäl har löpt ut. Den rättsliga grunden för denna fortsatta behandling av dina personuppgifter anges i artikel 6.1 c och f i GDPR.

5.4 Varu- och katalogbeställningar

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar vid en varu- eller katalogbeställning för att kunna bearbeta din beställning av varan eller katalogen, samt för att kunna genomföra leveransen och utfärda en faktura (artikel 6.1 b i GDPR). För att du ska få varan så snabbt som möjligt låter vi ofta tillverkaren eller en grossist/distributionscentral skicka varan direkt till dig (så kallad dropshipping) och vi överför då dina adressuppgifter för att leveransen ska kunna genomföras. Rättslig grund för denna överföring av dina personuppgifter är artikel 6.1 b i GDPR.

De personuppgifter och tillhörande dokument (t.ex. affärskorrespondens, fakturor) som enligt lagstadgade krav är relevanta vid beställning av varan eller katalogen sparar vi efter genomförd beställning enligt lagstadgade bestämmelser.

Personuppgifter som du lämnar vid en varu- eller katalogbeställning behandlar vi även för reklamutskick per post och kundanalyser (se nedan 5.8.3.).

5.5 Betalningsleverantörer

Vi använder betalningsleverantörer för att kunna erbjuda dig så många och säkra betalningssätt som möjligt. Betalningsleverantörer erhåller, förutsatt att vi har dessa uppgifter och att du inte redan har sparat dem hos den aktuella leverantören när du registrerade dig där eller angav dem under betalningsprocessen, följande uppgifter för att kunna kontrollera och säkerställa ditt önskade betalningssätt:

Förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, kundnummer, ordernummer, betalt belopp.

Dessa uppgifter delar vi – beroende på vilket betalningssätt du väljer under beställningsprocessen – med följande betalningsleverantörer:

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. - 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (Luxemburg)
  • Vid en betalning med PayPal erhåller vi inga konto- eller kreditkortsuppgifter. Dessa har du sparat hos PayPal. Vi erhåller endast din e-postadress hos PayPal. I övrigt sker inmatningen av uppgifter hos PayPal enligt deras säkerhetsregler.
  • Computop är vår Payment Service Provider och är gränssnittet till våra anslutningsbanker för kreditkort Concardis och PayPal.
 • Concardis GmbH, Helfmann-Park , 65760 Eschborn, Tyskland
 • Computop GmbH, Schwarzenbergstraße 4, 96050 Bamberg, Tyskland

Uppgifter som vi överför, överförs krypterat. Även uppgifterna om betalningsmedlet och betalningsuppgifterna överförs krypterat via de gränssnitt vi använder. Under denna process är betalningsuppgifterna inte synliga för oss.

 • Följande uppgifter behandlas vid överföringar från Concardis till oss:
  • Vid kreditkortsköp => kundnummer
  • Vid användning av PayPal => transaktions-ID
 • Vid överföringar direkt från kunden till oss:
  • Information från betalare, IBAN, uppgifter om betalare

5.6 Kreditupplysning

Inom ramen för det här avtalsförhållandet överför vi de personuppgifter som samlats in vid ansökan, genomförande och avslutande av denna affärsrelation, liksom uppgifter som rör icke avtalsmässigt eller bedrägligt beteende till CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstr. 244, 80807 München.

Rättslig grund för dessa överföringar är artikel 6.1 b och f i dataskyddsförordningen (GDPR). Utbytet av personuppgifter med CRIF Bürgel GmbH syftar även till att uppfylla rättsliga förpliktelser i samband med genomförandet av kreditupplysningar.

CRIF Bürgel GmbH behandlar de mottagna uppgifterna och använder dem även för att skapa profiler (scoring), för att ge sina avtalsparter i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Schweiz samt vid behov även i ytterligare tredjeländer (såvida dessa länder blivit föremål för ett beslut om adekvat skyddsnivå av den europeiska kommissionen) information bland annat för att kunna bedöma kreditvärdigheten hos fysiska personer. För mer information om CRIF Bürgel GmbH:s verksamhet, se deras informationsblad eller läs deras personuppgiftspolicy online på www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

CRIF Bürgel GmbH samarbetar med följande partner i Sverige:

Creditsafe Sverige

Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg

Tel: 031-725 50 00

Postadress:

Creditsafe i Sverige AB

Box 320, 401 25 Göteborg

5.7 Överföring av personuppgifter till inkassoföretag på grund av obetalda fordringar

Om du inte betalar obetalda fakturor/avbetalningar trots upprepade påminnelser kan vi komma att överföra sådana personuppgifter som behövs för att driva in fordringen för vår räkning till ett inkassoföretag.

Vidare kan vi sälja ovan nämnda öppna fordringar till en leverantör av inkassotjänster och därmed överlåta dessa fordringar mot dig till en leverantör av inkassotjänster, som i sin tur kan verkställa dem och ytterligare bruka dem för egen räkning inom ramen för lagbestämmelser, även i form av ytterligare överlåtelser.

Den rättsliga grunden för överföring av personuppgifter som en del av ett inkassoförfarande för vår räkning är artikel 6 paragraf 1 b i GDPR; överföringen av personuppgifterna i samband med försäljning av fordringar sker på grundval av artikel 6. paragraf 1 f i GDPR.

Vi samarbetar med följande inkassoföretag:
• Arvato Finance AB, Box 1143, 432 15 Varberg, Sweden"
• IFA Finance Designated Activity Company, Talent Garden Building, Claremont Avenue, Glasnevin, Dublin, D11 YNR2, Ireland

5.8 Reklam

5.8.1 E-postreklam/utskick av nyhetsbrev

Vi skickar endast information till dig via e-post med särskilda erbjudanden, inköpsfördelar, rabatter och kampanjer när du har lämnat ditt samtycke till detta. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Även information om Klingels universella utbud och tjänster (t.ex. information om dam- och herrkläder, accessoarer, skor, smycken och klockor, underkläder, heminrednings- och hushållsartiklar) kan skickas inom ramen för detta samtycke. För att kunna visa dig e-postinformation som faller inom dina intresseområden analyserar vi ditt öppnings- och läsbeteende i e-postmeddelanden samt vilka länkade onlinedokument du klickar på. Härtill räknas även analys av oavslutade beställningar (artikel 6.1 a i GDPR).

De obligatoriska uppgifter du lämnar i samband med att du ger ditt samtycke behandlar vi för dokumentationsändamål, samt för att kunna kontakta dig personligen.

Som registrerad kund i vår webbshop får du regelbundet produktrekommendationer från oss via e-post baserat på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR). Dessa produktrekommendationer får du oberoende av om du prenumererar på ett nyhetsbrev. I dessa fall använder vi den e-postadress som du angav i samband med köpet, i syfte att marknadsföra egna varor och/eller tjänster som liknar dem som du har beställt från oss vid en tidigare beställning.

Vår partner salesforc.com inc. i USA handhar dessa utskick och analyserar dina personuppgifter. Överföringen av data till USA är förknippad med risker. Vi har avtalat med Salesforce om ytterligare åtgärder som ska säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Trots detta är EU-medborgare inte skyddade i USA mot långtgående dataövervakning som amerikanska underrättelsetjänster eller andra myndigheter har rätt att utföra. Det finns heller ingen tillfredsställande rätt till domstolsprövning för EU-medborgare i denna fråga. USA:s säkerhetslagar erbjuder inga garantier som EU-medborgare kan åberopa i ett rättsligt förfarande mot amerikanska myndigheter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning genom att skicka ett e-postmeddelande till integritet@klingel.se eller genom att klicka på en avslutningslänk i själva e-postmeddelandet som innehåller marknadsföringen utan att andra överföringskostnader uppstår än vad som täcks av grundtarifen. Se avsnittet ”Rätt att göra invändningar samt återkalla samtycke”.

5.8.2 Marknadsföring via telefon och sms

Vi kontaktar dig endast per telefon eller via sms med erbjudanden eller information när du har lämnat ditt samtycke till detta. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det kan röra sig om nya trender, personliga produktrekommendationer, rabatter och kampanjer (t.ex. information om dam- och herrkläder, accessoarer, skor, smycken och klockor, underkläder, heminrednings- och hushållsartiklar) – (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning genom att skicka ett e-postmeddelande till integritet@klingel.se utan att andra överföringskostnader uppstår än vad som täcks av grundtarifen. Se avsnittet ”Rätt att göra invändningar samt återkalla samtycke”.

5.8.3 Reklamutskick per post och kundanalyser

För att vi ska kunna presentera erbjudanden från vårt företag (Klingel) rörande nya trender, personliga produktrekommendationer, rabatter och kampanjer (t.ex. information om dam- och herrkläder, accessoarer, skor, smycken och klockor, underkläder, heminrednings- och hushållsartiklar) samt information om företaget, behandlar vi personuppgifter som du lämnar vid förfrågningar och varu- och katalogbeställningar i lagenlig omfattning för att kunna genomföra våra reklamutskick per post samt kundanalyser. Behandlingen sker för att vi ska kunna tillvarata våra berättigade intressen, vårda vår kundrelation till dig, intressera dig för nya produktgrupper och tjänster som våra märken erbjuder, generera nya kunder, återaktivera gamla kunder samt för att tillhandahålla relevant information och relevanta erbjudanden till våra kunder (artikel 6.1 f i GDPR).

Våra analyser sker i regel pseudonymiserat baserat på ett kundnummer.

Dina personuppgifter kan även komma att användas mindre frekvent för marknadsföring från noggrant utvalda företag som är intresserade av att informera dig om erbjudanden som de tror ligger i ditt intresseområde. För att skydda dina intressen överförs aldrig dina personuppgifter till dessa företag, utan de behandlas inom ramen för ett så kallat lettershop-förfarande. Vid detta förfarande printas dina uppgifter på vår marknadsföringspartners marknadsföringsmaterial så att en samarbetspartner vi har valt ut (en så kallad lettershop) kan sända och individuellt anpassa marknadsföringsmaterialet. Marknadsföringspartnern kan inte se dina personuppgifter. Först när du reagerar på reklam som du fått tillsänt på detta sätt från vår marknadsföringspartner får denne tillgång till dina personuppgifter. Det är alltså du som väljer om marknadsföringspartnern får tillgång till dina personuppgifter.

Självklart kan du när som helst återkalla ditt samtycke till denna typ av behandling av dina personuppgifter. För mer information om detta, se avsnitt 6 ”Rätt att göra invändningar samt återkalla samtycke”

5.8.4 Kundundersökningar om kundnöjdhet

Vi genomför kundundersökningar i syfte att undersöka kundnöjdheten.

Vid skriftliga kundundersökningar sker insamlandet av personuppgifter i regel anonymt utan koppling till personen.

När du har lämnat ditt samtycke till en kundundersökning per telefon får vår samarbetspartner ditt namn, dina kontaktuppgifter samt övriga uppgifter som behövs för att genomföra kundundersökningen (t.ex. uppgifter om köpbeteende). Dessa personuppgifter sparas hos vår samarbetspartner för kontrolländamål i 90 dagar varefter de raderas. Undersökningsresultaten används uteslutande anonymt för statistiska ändamål. Detsamma gäller när du blir inbjuden till en kundworkshop. När du deltar i en kundundersökning på internet genomförs, om inget annat anges, den fortsatta behandlingen utan användning av personuppgifter. Mer information om hur personuppgifter behandlas ges vid respektive kundundersökning.

5.8.5 Tävlingar

När du deltar i våra tävlingar använder vi dina personuppgifter för att kunna genomföra tävlingen och i synnerhet för att meddela när du har vunnit något och för att kunna överföra vinsten (rättslig grund i artikel 6.1 b i GDPR). När du lämnar ett separat samtycke att vi får använda en viss kontaktkanal (t.ex. telefon eller e-post), använder vi dina personuppgifter inom ramen för det samtycket (rättslig grund i artikel 6.1 a i GDPR).

Personuppgifterna för de personer som deltar i en tävling raderas ur våra aktiva system när tävlingen har genomförts. Vi arkiverar dem endast för att kunna försvara oss rättsligt, och då som längst tills preskriptionstiden för tänkbara rättsliga anspråk har löpt ut (i regel tre år). Rättslig grund i artikel 6.1 f i kombination med artikel 17.3 e i GDPR. Vinnarens personuppgifter arkiveras så länge som den lagstadgade arkiveringsskyldigheten förskriver, dels av handels- och skatterättsliga skäl och dels för att undvika nackdelar för vinnaren (t.ex. återkallelse av produkter) (rättslig grund i artikel 6.1 c i GDPR).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och göra invändningar mot att dina personuppgifter används i en tävling. En återkallelse av samtycket att använda dina personuppgifter för de marknadsföringsändamål som är förknippade med en tävling fram till vinstmeddelandet skickas ut behandlas som en tillbakadragning av deltagandet i tävlingen. Observera övrig information i avsnitt 6 om att återkalla ett samtycke samt att göra invändningar mot att dina personuppgifter används för marknadsföringsändamål.

5.8.6 Dokumentation av samtycken

För att undvika att våra reklamutskick per e-post inte skickas till e-postadresser som tillhör personer som inte vill ha dessa utskick använder vi online ett så kallat Double-Opt-in-förfarande när vi inhämtar ditt samtycke för nyhetsbrev. Informationen som behövs för att utföra Double-Opt-In-förfarandet samlas in enligt riktlinjer från tillsynsmyndigheter som ansvarar för skydd av personuppgifter och sparas för dokumentationsändamål (artikel 7.1, artikel 5.2 GDPR).

Även när du skickar ett samtycke till oss per e-post sparar vi detta i inskannad form eller i original för dokumentationsändamål.

5.8.7 Lagringstid vid reklam

Vi sparar dina personuppgifter som vi samlat in för marknadsföringsändamål tills du återkallar ditt samtycke eller gör en invändning mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (se avsnitt 6).

5.8.8 Ändring av ändamål

Om vi har för avsikt att behandla dina personuppgifter för ett annat eller ytterligare ett ändamål än det som personuppgifterna ursprungligen insamlades för, kommer vi att informera dig om detta, liksom all övrig relevant information.

5.8.9 Förlängda lagringstider

De angivna lagringstiderna kan förlängas om det i enskilda fall, särskilt när personuppgifterna behandlas för olika ändamål, föreligger en längre lagdstadgad eller avtalsmässig lagringstid.

6 Rätt att göra invändningar samt återkalla samtycke

6.1 Din rätt att göra invändningar

Du har rätt, av skäl som hänför sig till din specifika situation, att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som avser dig och som grundar sig på en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i GDPR, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. I det fallet upphör vi att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring med följden att behandlingen av dina personuppgifter för dessa ändamål upphör.

6.2 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Ett återkallande av samtycke påverkar inte den lagenliga behandling av dina personuppgifter som genomförts baserat på samtycket fram till återkallandet.

6.3 Kontaktinformation för invändningar och återkallelse av samtycke

För att göra en invändning eller återkalla ditt samtycke kontaktar du:

Klingel Sverige

Dataskyddsombud
Box 1011
851 11 Sundsvall

E-post: integritet@klingel.se

7 Vilka rättigheter har du?

När dina personuppgifter behandlas har du vissa lagstadgade rättigheter.

7.1 Rätt till bekräftelse, tillgång och information

Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få en bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig. I de fall vi behandlar personuppgifter som rör dig har du rätt att utan kostnad få tillgång till och information om de uppgifter som har sparats om dig. Du har rätt att få information om

 • syftet med behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt när det rör mottagare i tredje land eller internationella organisationer
 • den förväntade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
 • rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsningar av behandling av dina personuppgifter eller att invända mot sådan behandling
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • vid de tillfällen då personuppgifterna inte samlats in från den registrerade: all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR, varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.

Den registrerade personen har även rätt att bli informerad om ifall personuppgifter har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade personen rätt till information om vilka lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföringen. Om du har frågor som rör hur dina personuppgifter samlas in, behandlas och används, eller om du önskar annan information eller vill göra anspråk på dina rättigheter på annat sätt, kan du kontakta oss under de kontaktuppgifter som anges i slutet av den här informationen.

7.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få felaktiga personuppgifter rättade och/eller kompletterade förutsatt att behandlade personuppgifter som rör dig är felaktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige ska genomföra rättelsen utan onödigt dröjsmål.

7.3 Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

7.3.1 Förutsättningar för radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Observera att rätten till radering utan onödigt dröjsmål (artikel 17 i GDPR) (”rätten att bli bortglömd”) endast föreligger när något av följande skäl är giltigt:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen för direkt marknadsföring i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.
 • Dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudna tjänster från informationsföretagets, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.

7.3.2 Mer omfattande rätt att bli bortglömd

Om vi har offentliggjort dina personuppgifter och enligt artikel 17.1 i GDPR är skyldiga att radera dem, ska vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera alla länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

7.3.3 Undantag för radering

Observera att utöver ovanstående förutsättningar kan även följande undantag leda till att din begäran om radering inte kan hörsammas:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige
 • av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i samt artikel 9.3 i GDPR
 • vid arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 i GDPR, i den utsträckning som rätten till radering sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till radering föreligger inte om behandlingen är nödvändig.

7.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss en möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning. Du har även denna rätt när vi inte längre behöver personuppgifterna, men när du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Slutligen kan du göra denna rätt gällande när du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats får sådana personuppgifter endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Möjligheten till fortsatt lagring påverkas inte av detta. Om du har fått behandling begränsad enligt ovan angivna förutsättningar underrättas du av oss innan begränsningen av behandlingen upphör.

7.5 Rätt till dataportabilitet

Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss och som vi behandlat baserat på ditt samtycke eller vars behandling varit nödvändig för att ingå eller uppfylla ett avtal, ”i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format”. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt. Denna rätt gäller endast när andras rättigheter och friheter inte påverkas på ett ogynnsamt sätt.

7.6 Göra dina rättigheter gällande

För att göra detta kontaktar du vårt dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud
Klingel Sverige
Dataskyddsombud
Box 1011
851 11 Sundsvall
E-post: integritet@klingel.se

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

8 Vad är cookies och vad används de till?

8.1 Cookies

På den här webbplatsen används cookies och liknande tekniker. Cookies är små textfiler som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone etc.) när du besöker vår webbplats.

I cookies lagras information som har att göra med den enhet du använder. Vi får dock inte direkt kännedom om din identitet.

Vissa cookies behövs för att säkerställa webbsidans fulla funktionalitet, t.ex. för att det ska gå att spara innehållet i din varukorg eller inköpslista, eller för att möjliggöra inloggning.

Andra cookies används för att känna igen dig nästa gång du besöker webbplatsen. Dessa cookies används bland annat för att göra vårt utbud ännu mer attraktivt för dig.

När du öppnar vår webbplats har du möjlighet att se en utförlig uppställning med alla cookies vi använder. Där ber vi dig även att godkänna att vi använder dessa cookies och de bakomliggande teknikerna.

Via symbolen ”Cookie”, som visas nere till vänster, kan du när som helst se vilka cookies vi använder och vilka godkännanden du gett.

Där kan du även återkalla dina godkännanden genom att avmarkera respektive kryssruta.

När du avmarkerar en viss kryssruta upphör databehandlingen som sker med den cookien.

Observera att vi inte har någon åtkomst till din webbläsare eller hårddisk. Detta gör att våra cookies ligger kvar på din dator även efter att du avmarkerat respektive kryssruta – men de används inte längre av vår webbplats.

I dessa fall rekommenderar vi att du manuellt raderar dessa cookies från din dator i webbläsarens inställningar.

9 Loggning

Varje gång en besökare besöker vår webbplats överför webbläsaren vissa uppgifter om besöket som lagras temporärt i en loggfil (serverloggfiler) och behandlas (artikel 6.1 b, c, f i GDPR). Dessa omfattar

 • en beskrivning av webbläsarens typ och version
 • operativsystemet som besökaren använder
 • referrer-URL-kategorin
 • den besökande enhetens värdnamn
 • tid och datum för serverförfrågan
 • IP-adressen.

Behandlingen av dessa så kallade serverloggfiler är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten rent tekniskt, säkerställa systemsäkerheten samt för dokumentationsändamål. För att en anslutning till servern ska kunna upprättas och för att vårt webbutbud ska kunna användas måste vi lagra den besökande datorns IP-adress och namnet på den fil som öppnas. Dessa uppgifter anonymiseras efter 60 dagar genom förkortning av IP-adressen i syfte att behandla dem för tekniska ändamål samt för att säkerställa systemsäkerheten, såvida en fortsatt lagring av IP-adressen inte är nödvändig för dokumentationsändamål. (Artikel 6.1 c, artikel 5.2, artikel 7.1 i GDPR.) Den fortsatta analysen av dessa uppgifter sker anonymiserat för statistiska ändamål. I enskilda fall kan det vid misstanke om oegentligheter förekomma längre lagringstider. Personuppgifterna raderas efter avslutad process eller förfarande.

Version: 2021-11-29


waiting...

KONTAKT
010 884 85 26 Helgfria vardagar kl. 8-18.
SÄKER BETALNING
 • Faktura
 • Konto
 • Postförskott
 • PayPal
 • Visa
 • Mastercard
FÖLJ OSS PÅ
VÅRA SAMARBETSPARTNERS
 • Payback
HANDLA TRYGGT
 • Trygg